S. Maria Regina degli Apostoli | Parrocchie (Titolari)

Maria SS. Regina degli Apostoli / Maria Regina degli Apostoli

regina-apostolorum

Messina (Mes)[86] Monreale (PA-Mon)[19] Palermo (Pal)[121]